Viie kooli kohtumise keemiaülesannete temaatika

1. Amiidside.

M. Karelson, A. Tõldsepp. Orgaaniline keemia. Keemia õpik gümnaasiumile. Koolibri, Tallinn, 2007, lk 181−182.

Digiõppevaramu. Amiidid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid.

2. Elektrofiilsedasendusreaktsioonid aromaatses tuumas.

K. Viht. Täiendavaid teemasid koolikeemiale II: süsivesinikud (peatükk 6.1).

3. Ekstraheerimise põhimõte jajaotuskoefitsient.

I. Leito. Proovide ettevalmistus (slaidid 9−11).

R. Davis. CHEM117 04 Liquid Liquid Extraction Fundamentals (asjahuvilistele).

4. Hessi ja Faraday elektrolüüsiseadused.

R. Pullerits. Täiendavaid teemasid koolikeemiale I: keemilise reaktsiooni energeetiline efekt.

J. Metsik. Keemia alused. Ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks, lk 42–48.

Digiõppevaramu. Keemilise reaktsiooni soojusefekt.

R. Pullerits. Täiendavaid teemasid koolikeemiale I: redoksreaktsioonid.

5. Lahustuvus ja tilkanalüüs.

Lahustuvus tabel.

N.B! Teaduskooli keemia õppematerjalid asuvad siin: teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/keemia-oppematerjalid

Viie kooli kohtumise keemiaülesannete temaatika

1. Summaarse valemi põhjal isomeeride joonistamine.

2. Redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine.

 • R. Pullerits. Redoksreaktsioonid, lk 1–12.
 • R. Pullerits, M. Mölder, Keemiaülesannete lahendamine. Avita 2000, lk 104–116.

3. Elektrolüüs ja Faraday elektrolüüsi seadused.

4. Elavhõbeda keemia.

5. Keemilise reaktsiooni soojusefekt.

NB! Teaduskooli keemia õppematerjalid asuvad siin: teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/keemia-oppematerjalid

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

N.B! [temaatika PDF-failina]

21. jaanuaril 2017. a toimub 8.–12. klassi õpilastele 64. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Iga klassi ülesannete komplekti esimene ülesanne on testi vormis. Piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine:

8. klass

 • 1.–3. perioodi elementide levimus ja lihtainete kasutusvaldkonnad1
 • aatomite ja ioonide elektronskeemid
 • elemendi määramine elementaarosakeste arvu järgi
 • laborinõud ja seadmed ainete lahutamiseks2A,3A
 • oksüdatsiooniastme määramine
 • ohutusmärgid ja kodukeemia

9. klass

 • happelised, aluselised ja amfoteersed oksiidid
 • lahustuvus; aine lahuse tiheduse, massi ja ruumala seos
 • metallide reageerimine soolhappega
 • pihussüsteemid4
 • tuntumate hapete ja aluste struktuurivalemid
 • ühikud ja nende teisendamine5A

10. klass

 • isotoobid ja keskmise aatommassi arvutamine5B
 • Le Chatelier’ printsiip
 • naatriumi ühendid2B,3B
 • s– ja p-elementide nimetused1
 • tiitrimise kasutamine sulamite analüüsis
 • vesinikperoksiid

11. ja 12. klass

 • halogeeniühendid ja atmosfääri osoonikihi keemia6
 • kontsentreeritud väävelhappe keemilised omadused7
 • orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad ja polaarsed sidemed2C
 • sooda tootmine8
 • ühikanalüüs5A

1 T. Gray, Keemilised elemendid. Ajakirjade kirjastus, Tallinn, 2014.

2 Teaduskooli õppematerjalid (http://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/keemia-oppematerjalid)
A A. Koorits, K. Kestav, Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks I: laboratooriumis kasutatavad vahendid

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/laboratoorsed_vahendid_2016_2017.pdf

B V. Ivaništšev, H. Ers, Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II: ülesanded valemite määramise kohta III

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/ulesanded_valemite_maaramise_kohta_iii.pdf

C H. Timotheus, Täiendavaid teemasid koolikeemiale II: funktsionaalsed rühmad I

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keem_gymn_orgaaniliste_yhendite_­funktsionaalsed_ryhmad__iosa.pdf

3 100+ Experiments in Chemistry II (http://www.m.chemicum.com/content)

A separation of mixtures

B s-metals

4 M. Saar, N. Katt, Keemia õpik 8. kl. Maurus, Tallinn, 2015. või T. Ivan, Keemia õpik 8. kl. Avita, Tallinn, 2015.

5 R. Pullerits, M. Mölder, Keemiaülesannete lahendamine. Avita, Tallinn, 2000.

A I. Üldküsimused (lk. 10–12, 19–28).

B I. Üldküsimused (lk. 31–35).

6 E. Aessaar, Osoonikihi olukord ja seda mõjutavad tegurid (http://staff.ttu.ee/~eessaar/osoon/)

7 A. Talvari, Ohtlikud ained. Sisekaitseakadeemia, Tallinn, 2006, lk. 115–117 (http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/16027/9789985671436.pdf)

8 Wikipedia, Sodium carbonate (https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_carbonate).

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

4. veebruaril 2012.a. toimuva 59. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta).

8. klass

Ühikute teisendamine. Elementide leidumine maakoores ja universumis. Indeksite määramine võrrandis. Elemendi assiprotsendiline sisaldus. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamine, triviaalnimetused. Soola lahustuvuse sõltuvus temperatuurist. Graafiku lugemine ja koostamine. Laborinõud.

9. klass

Sulamid. Metallide reageerimine hapetega. Oksüdeerivate omadustega happed. Massiprotsent ja mooliprotsent. Stöhhiomeetria. Ideaalgaasi seadus. Ruumala määramine. Molekulvalem. Saagis. Oksüdatsiooniastmed. Indeksid.

10. klass

Lewise happed ja alused. Koordinatsiooniarv. Ideaalgaasi seadus. Veresoolad. Aineklasside vahelised reaktsioonid. Lämmastikuühendite keemia. Kontsentratsioonid.

11. klass

III A rühma elementide ühendid ja reaktsioonid (http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?15117). Redoksvõrrandid.
Vesinikfluoriid. Imidasooliumtüüpi ioonvedelikud (http://tera.chem.ut.ee/~ivo/Solvent/4.2_IL.pdf). alogeensüsivesinikud, saamine ja reaktsioonid. Bruttovalemi arvutused. Isomeeria. Magneesium- ja kaltsiumühendite
reaktsioonid. Naatriumi ja joodiühendid. Glükoolid (dioolid).

12. klass

Puhverlahused. Aminohapped. Li-akud. Hõbeda ja kulla ühendid. Silikaadid maakoores.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

22. jaanuaril 2011.a. toimuva 58. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta).

8. klass

Ühikute teisendamine; tüvenumbrid. Aatomi ehitus ja perioodilisuse süsteem. Oksüdatsiooniastme määramine ühendis. Ühendi massi- ja aatomprotsendiline sisaldus. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamine, aine massi jäävuse seadus. Soola lahustuvuse sõltuvus temperatuurist.

9. klass

Aineklasside vahelised reaktsioonid; vesiniksoolad. Aine valemi leidmine empiirilise valemi põhjal; aine massi jäävuse seadus. NPK-väetised; väetise koostise avaldamine oksiidide kaudu. Leelis- ja leelismuldmetallid ning nende ühendid. Struktuurivalem ja summaarne valem. Arvutused reaktsioonivõrrandi põhjal; lahuse protsendiline koostis ja tihedus.

10. klass

Kristallhüdraadid. Veresuhkru sisalduse leidmine; diabeet. Pürotehniliste segude valmistamine, kasutades vase ja liitiumi soolasid. Lahuse molaarne kontsentratsioon; tagasitiitrimine. Apatiidid looduses ja elusorganismides. Väävli redoksreaktsioonid.

11. klass

Isomeeria ja kiraalsus. Arvutused kristallhüdraatidega. Küllastamata ühendid ja nende reaktsioonid halogeenidega; orgaanilise ühendi valemi leidmine. Aine massi jäävuse seadus. Raua redoksreaktsioonid; redokstiitrimine. Räni ühendite keemia.

12. klass

Toatemperatuuril vedelad metallid ja sulamid; metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida ja füüsikalised omadused. Korrosioon. Väärisgaaside keemia. Aminohapped (konkreetsete aminohapete valemite teadmist ei eeldata) ja proteiinid. Metallide reageerimine veega. Lihtsamate anorgaaniliste reagentide kasutamime orgaanilises sünteesis: oksüdeerimine, redutseerimine, neutralisatsioon ja hüdrolüüs.

Ettevalmistumine piirkonnavooruks

Keemiaolümpiaadiks on võimalik ettevamistuda mitut moodi. Võib lugeda tarku raamatuid ja lahendada ülesandeid ülesannetekogudest. Uurida selle aasta temaatikat ja lahendada analoogseid ülesandeid. Kuid võib otsida ka eelnevate aastate piirkonnavoorudest sarnaseid ülesandeid ja uurida nende lahendusi.

Soodustamaks iseseseisvat ettevalmistumist on allpool toodud näidisülesandeid eelnevatest aastatest vastavalt piirkonnavooru temaatikale. Kui pakutud ülesanded on läbi lahendatud, siis see ei tähenda pole vaja rohkem piirkonnavooruks ettevalmistuda. See on alles esimene samm! Eelmiste aastate ülesanded võimaldavad:

 1. hinnata piirkonnavooru ülesannete keerukust;
 2. õppida lahendama tüüpülesandeid;
 3. ja kokkuvõttes valmistuda paremini ette keemiaolümpiaadiks.

Kogu vajaliku materjali võib leida keemiaolümpiaadi piirkonnavooru leheküljelt. Kui olete piisavalt lahendanud varasemate aastate ülesandeid, siis tuleb lisaks uurida õpikuid ja ülesannetekogusid.

Loe edasi