Ülesandeid ettevalmistumiseks piirkonnavooruks

Hea tulemuse saavutamine piirkonnavoorul algab põhjalikust ettevalmistusest.

Lisaks viidetele toetavad sel aastal ettevalmistumist valitud harjutusülesanded. Pakutud ülesannete läbi lahendamine on üks sammudest eduka esinemiseni olümpiaadil, sest eelmiste aastate ülesanded annavad hea aimduse piirkonnavooru ülesannete keerukusest, õpetavad lahendama tüüpülesandeid ja annavad mitmekülgse ettevalmistuse. Olümpiaadiülesanded ei sarnane kooli omadele, mistõttu on harjutusülesanded eriti sobilikud silmaringi laiendamiseks ja lahendamise kui oskuse treenimiseks (ning niisama nautimiseks).

Juhime tähelepanu, et harjutusülesanded on antud oma algsel kujul. Seetõttu ei ühti nad ideaalselt selle aasta temaatikaga ja katavad rohkemaid teemasid, kuid kui raske õppustel, siis kerge lahingus! Üksikud teemad vastavad veel vanale õppekavale ning soovitame need jätta tähelepanuta, näiteks 8. klassi ülesannetest küsimused lahustuvuse kohta. Rõhutame, et eesootaval olümpiaadil on õppekavaväliste mõistete arv minimaalne ning võõrad terminid on vajadusel lahti seletatud. Ülesannete koostamisel on žürii lähtunud kehtivast õppekavast ning pööranud tähelepanu ülesannete ja uuendatud Teaduskooli õppematerjalide vastavusele.

Ülesannetega saab tutvuda siin.

Mõnusat lahendamist!

Lõppvooru temaatika

Keemiaolümpiaadi lõppvooru temaatika

14.-15. märtsil 2009. a. toimuva 56. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine:

9. klass

 • Alkaanide füüsikalised omadused. Gaasi ja vedeliku osakeste arvu leidmine (n = m/M = N/NA = V/Vm, ρ)
 • Mineraali kvalitatiivse ja kvantitatiivse oksiidse koostise leidmine
 • Orgaaniliste ainete põhiklassid (alkaanid, alkeenid, alkoholid ja karboksüülhapped): struktuurivalemid ja nimetused.
 • Põrgukivi, vee pehmendamine; ühe lähteaine ülehulga arvestamine
 • Raua ühendid
 • Polümeerid, tselluloos.

10. klass

 • Keemilised vooluallikad; raud-nikkelelemendi tööpõhimõte [2a]
 • Kloori ühendid [1a]
 • Lihtsamate anorgaaniliste ja orgaaniliste ühendite tasapinnalised struktuurivalemid
 • Ideaalse gaasi olekuvõrrandi kasutamine
 • Reaktsioonid liitiumiga
 • Termokeemia [1b].

11. klass

 • Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas (halogeenimine, nitreerimine ja alküülimine). Aromaatsete aminoühendite saamine ja reaktsioonid
 • Räniühendid ja nende reaktsioonid
 • Halogeenimine (alkaanid, alkoholid), asiridiinide teke ja reaktsioonid nukleofiilidega; R,S-isomeeria [1c, 2b]
 • Osmootne rõhk
 • Lahustuvus ja lahustuvuskorrutis
 • Elementide perioodilisussüsteem, oksüdatsiooniastmed, radioaktiivsed elemendid.

12. klass

 • Nõrga happe soola hüdrolüüs [1d]
 • Vesiniku saamise termokeemia (reaktsiooni ΔG , ΔH , ΔS; ΔG = ΔHTΔS; ΔG = −RTlnK), ideaalse gaasi olekuvõrrand [1e]
 • Kombinatoorika keemias: H, D, T vahetusreaktsioonide näitel [tõenäosusteooria alused]
 • Kloori ühendid. Redoksreaktsioonid [1a]
 • Karbohappelisus ja metallorgaanika, nukleofiilid ja elektrofiilid
 • ATP ja ADP vastastikune muundumine, metallide fosfaadid.

Esimesel päeval võistlevad 9.−12. klasside õpilased teooriavoorus ja teisel päeval iga klassi teooriavooru 10 paremat laboratoorses töös. Eksperimentaalseks tööks on 9. ja 10. klassil tiitrimine, 11. ja 12. klassil orgaanilise ühendi süntees.

Abiks ettevalmistamisel

[1] Preparatory problems, 41st International Chemistry Olympiad, UK

[1a] Probleem 22

[1c] Probleem 25

[1e] Probleem 5

[1b] Probleem 4

[1d] Probleem 11

[2] Wikipedia

[2a] Nickel-iron battery

[2b] Aziridine

[3] R. Ott, A. Piksarv, E. Talts Keemia ülesannete kogu, Valgus, Tallinn, 1983.

[4] R. Pullerits, M. Mölder Keemiaülesannete lahendamine, Avita, Tallinn, 2000.

[5] U. Palm, V. Past Füüsikaline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[6] A.-T. Talvik Orgaaniline keemia, Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu, 1996.

[7] N. Ahmetov Anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[8] H. Karik, U. Palm, V. Past Üldine ja anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1981.

[9] H. Karik, K. Truus Elementide keemia, Ilo, Tallinn, 2003.