Reisipäevik / Дневник путешествия

27.09.2009

Владислав: Удивительно, что периодический журнал олимпиады все время выставлятся в сети на сайте bluesci:

 1. Приветствия
 2. Открытие
 3. Открытие
 4. Практика
 5. Практика
 6. Теория
 7. Теория
 8. Отдых
 9. Закрытие
 10. Результаты

Также интересно, что подобный блог вели еще несколько команд, например, Австралии.

25.09.2009

Vladislav: Eelmised päevad olid sündmusterohked. Õpilaste jaoks oli muidugi kõige olulisem teoreetiline voor, mentorite jaoks aga tööde hindamine ja apellatsioon. Muidugi ei töötanud me kogu aeg vaid vahel ka puhkasime. Mõned momendid sellest on jäädvustatud lisatud fotodel:

From IChO 2009

Apellatsioon kulges meie jaoks üsna edukalt. Kõige rohkem sai ühe ülesande eest punkte juurde Kadi – 4 punkti. Teise ülesande lahenduse eest anti peale põhjalikku diskussiooni autoritega Glebile juurde üks punkt. Taavi töö oli kirjutatud suurepäraselt, kuigi lahendustes esines ka mõningaid vigu ja selle tõttu polnud eriti midagi apelleerida.

Tööd hindajad olid oma hinnagangutes heatahtlikud ja suuremeelsed, ilmselt tahtsid kiiremini oma tööd lõpetada. Tööde kontrollimiseks kulus neil apellatsioonieelsel päeval 16 tundi pingelist tööd. Kokku oli teoreetilises voorus kuus ja praktilises voorus kolm ülesannet. Teoreetilised ülesanded sisaldasid ülesandeid üldisest keemiast (Avogadro arvu leidmine kolme ajaloolise meetodi abil), füüsikalisest keemiast (H2 moodustumise kineetika interstellaarses ruumis) füüsikalist biokeemiat (proteiini kokku-lahti-voltimise termodünaamika),  orgaanilist keemiat (HIV viiruse vastas ravimi Amprenavir süntees ja epoksiidvaikude süntees) ja kompleksühendite keemiat (Werneri sünteesitud koobaltkompleksid).

Esimene ülesanne ei olnud eriti originaalne. Selles oli tarvis määrata Avogadro arvu kolmel meetodil, mis kõik eeldasid ainult kirjutamist, joonistamist ja arvutamist. Teise ülesandekorral oli tarvis lahendada matemaatiliselt võrrandisüsteemi mis sisaldas ka kuupvõrrandid. Tänu vesiniku moodustumise kahe mudeli võrdlemisele oli see ülesanne üks huvitamaid ja kontseptuaalsemaid. Kolmanda ülesande puhul tuli rakendada rutiinseid termodünaamilisi arvutusi biokeemilise protsessi – valkude kokku-lahti-voltimise kohta. Viienda ülesande korral oli tegemist kooliprogrammi mõnevõrra ületava probleemipüstitusega. Näiteks tuli lisaks tavalistele reaktsioonidele molekule identifitseerida nende 1H NMR spektritele ja sümmeetriale toetudes. Loomingulist lähenemist vajasid ülesanded neli ja kuus. Neist esimeses tuli HIV viirusevastase toimega ravimi Ampenaviri sünteesil kasutada kohati küllaltki uudseid reagente. Kuuendas ülesandes tuli võrrelda koordinatsiooniarvuga kuus metallide komplekside struktuure – suurepärane näide keemilisest kombinatoorikast. Samuti oli tarvis joonistada energiadiagramme ja näidata nende asustatust, arvestades kompleksi magnetmomenti ja struktuuri.

Владислав: Прошедшие дни были богаты событиями. Для школьников наиболее значительным было проведение теоретического тура, для менторов – проверка и аппеляция. Конечно же, мы ни только работали, но и отдыхали. Некоторые моменты запечатлены на фотографиях:

From IChO 2009

Аппеляция прошла весьма успешно. Больше всех, за одно из заданий, 4 балла получила Кади. В другом задании, после продолжительного обсуждения, Глебу добавили 1 балл. Работа Таави была безупречно написана, хотя и содержала ошибки в решениях, поэтому аппелировать было не к чему.

Проверяющие были доброжелательны и, вероятно, желали поскорее закончить работу. Только на проверку работ, за день до аппеляции, у них ушло более 15 часов. Всего же было 6 задач на теоретическом и 3 задания на практическом турах. Среди теоретических задач были задачи по общей химии (1-ая – нахождение числа Авогадро 3-мя способами) и по физической химии (2-ая про кинетику образования H2 в межзвездном пространстве), по физической биохимии (3-ья по термодинамике сворачивания белка), два по органической химии (4-ая про синтез Ампренавира и 5-ая про синтез эпоксидных полимеров), по химии комплексных соединений (6-ая про комплексы синтезированные Вернером).

1-ая задача не отличалась оригинальностью, необходимо было определить число Авогадро 3-мя различными способами, и все сводилось к указаниям что-то написать, нарисовать или рассчитать. Для решения 2-ой следовало решить математически системы уравнений в том числе и кубических. Благодаря изюминке в виде сравнения двух различных моделей образования водорода 2-ая задача была, пожалуй, наиболее целостной и интересной. 3-ья скрывала рутину термодинамических расчетов за биохимическим процессом сворачивания белка. Решение 5-ой задачи требовало базовых знаний органической химии – чуть выше школьной программы, например, продукты можно было установить по данным 1H ЯМР спектров исходя из симметрии молекул. Творческий подход необходимо было проявить в решении 4-ой и 6-ой задач: синтез Ампенавира состоял из простых реакций с весьма нестандартными реагентами; в 6-ой спрашивалось сравнить структуры комплексов металлов с координационным числом шесть – блестящий пример химической комбинаторики, а также нарисовать энергетические диаграммы и указать их заселенность с учетом магнитного момента и структуры комплекса.

23.09.2009

Vladislav: Nüüd on aeg näidata oma teadmisi keemias – tuleb teooria voor. Osalejad hakkavad kirjutama paberile keerulised valemid. Samal ajal mentorid jalutavad Londonis.
Владислав: Сегодня имеется та самая возможность показать свои химический знания – теоретический тур. Участники будут сидеть все как один склонив головы над бумагами исписанными формулами. В тоже время менторы в изысканной обстановке Королевского Химического Общества проведут время в Лондоне.

21.09.2009

Vladislav: fotod on lisatud Picasa leheküljele.

IChO 2009

Kuigi me saame olümpiaadi ajalehte Catalayserit iga päev, ei ole korraldajad seda ajalehte võrku laadinud. Täna teevad õpilased praktilist vooru ja mentorid loevad teooria ülesandeid.

Хотя мы и получаем исправно каталейзер (журнал олимпиады) каждый день, организаторы так и не выложили этот журнал в сеть. Cегодня ученики выполняют практический тур, а менторы читают теоретические задания.

20.09.2009

Vladislav: Eksperimentaalse vooru ülesannete tõlkimine on üsna raske asi. Seega päeva jooksul ei juhtunud midagi huvitavat, mis ei olnud seotud tulevase praktikaga. Võimalik, et fotod näitavad rohkem, kui võib tekstis lugeda.

Владислав: Перевод заданий экспериментального тура – задача не из легких. И потому, за день не произошло ничего необычного, не связанного с предстоящей практикой. Пожалуй, фотографии покажут больше, чем может передать печатный текст.

19.09.2009

Vladislav: Lühidalt, toimus täna avatseremoonia ning võistkonna ja mentorite lahkumine. Ühest episoodist aga tuleb pikemalt kirjutada: meid kohtas Cambridge ülikooli keemiaosakonna dekaan. See juhtus juhuslikult — St. Catharine’s College õues monteeriti B12 molekuli mudelit, kuigi ei olnud alla kirjutatud mis see on. Minu kõvasti öldud eestikeelsele oletusele: “See on B kaksteist!”, vastas tagasihoidlik britlane: “Oh! Yes, it is B twelve”.  Nüüd võib väita, et Willian Jones teab kõike meie võistkonnast kuna ta vestlus meie võistkonnaga pikalt. Lisaks soovis ta õpilastele edu.

Järgmine huvitav sündmus puudutab tserimooniat avanud isikut. Oleme RCS presedendi, Brian Johnsoni, kätt surunud. Seega me oleme surunud inimese kätt, kes on surunud inimese kätt, kes on surunud Marie Skłodowska Curie kätt! Loodame, et me oleme saanud piisavalt (radio)aktiivsust. Brian on istunud ka Charles Darwini tugitoolis … Lisaks, keegi ütles, et iga hingetõmme sisaldab 2 lämmastiku molekuli, mida hingas Isaac Newton. Seda rida võib ka jätkata.

Владислав: Вкратце, сегодня была церемония открытия и расставание команды и менторов. Об одном эпизоде хотелось бы рассказать подробнее: нас повстречал декан химического факультета Кембриджа. Это произошло случайно — во дворе St. Catharine’s College поставили модель молекулы Б-12, но не подписали, что это. На мой довольно громкий возглас (на эстонском): “Это Б двенадцать!”, ответил скромного вида британец: “О! Да, это Б двенадцать” (на английском). Пожалуй, теперь Willian Jones знает довольно много о нашей команде, ведь он провел за разговором с нами довольно много времени. Кроме того, он пожелал нам удачи.

Другое интересное событие касается человека открывавшего церемонию. Мы пожали руку президенту RCS (королевское общество химиков), Brian Johnson-а! Таким образом, мы пожали руку человека, который пожал руку человека, который пожал руку человека, который пожал руку Marie Skłodowska Curie! Надеемся, что мы получили достаточно (радио)активности. Brian к тому же сидел в кресле Charles Darwin-а … Кроме того, кто-то сказал нам, что каждый вдох содержит две молекулы, которыми дышал Isaac Newton. И этот ряд можно еще продолжать.

Eesti keemiaolümpiaadid

Lühikirjeldus

Ajalugu

Eesti keemiolümpiaadide ajalugu sai oma alguse eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel; kõigepealt hakati korraldama võistlusi matemaatikas ja füüsikas, keemiaolümpiaadidega alustati veidi hiljem. 2017 kevadel toimub 64. Eesti üleriigiline keemiaolümpiaad.

Üldsätted

 • Keemiaolümpiaadi korraldavad TÜ ja HTM vastavalt 20.09.2001. sõlmitud koostöölepingule. Keemiaolümpiaadi eesmärgid on:
 • stimuleerida andekate noorte arengut, motiveerida õpilaste ja õpetajate keemiaalast enesetäiendamist;
 • avastada keemiahuvilisi võimekaid õpilasi;
 • anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi eakaaslastega;
 • selgitada välja Eesti võistkond rahvusvahelisteks olümpiaadideks.

Olümpiaadi astmikpüramiid

Eesti keemiaolümpiaadi astmikpüramiidi madalaim, kuid ka olulisim aste on kooliolümpiaad, I voor. Sellest saavad osa võtta kõik soovijad, kes keemia vastu huvi tunnevad ja oma võimeid proovile panna tahavad.

Koolisisesele voorule järgneb piirkonnavoor, numbrilt teine. II vooru pääsemiseks tuleb saavutada koolis piisavalt märkimisväärne tulemus; piirkonnavoorus osalejate koguarv on loomulikult väiksem kui esimese vooru puhul – osalejate arvu vähenemise reegel kehtib ülespoole liikudes ka edaspidi.

III voor ehk lõppvoor ühendab tublimaid keemiahuvilisi kogu Eestimaalt. Üleriigilisele keemiaolümpiaadile pääsemiseks tuleb ületada teatud punktisumma barjäär piirkondlikus voorus võistlemisel; teine võimalus on näidata häid tulemusi õppeaasta alguses toimuval keemiaülesannete lahendamise lahtisel võistlusel.

III vooru tulemuste põhjal formeeritakse silmapaistvamaid tulemusi saavutanud õpilaste rühm (suuremas osas gümnaasiumi abiturientidest ja 11.klassi õpilastest, vähemal määral ka gümnaasiumi algklasside kasvandikest). RKO-ks (rahvusvaheliseks keemiaolümpiaadiks) ettevalmistusrühma sõelumisprotsessi järgmiseks etapiks on valikvõistlused, mille võitjad (esimesed 6, korraldajariigi puhul 8) võtavad osa Balti keemiaolümpiaadist (BChO).

BChO tulemuste põhjal ja järjekordsete kvalifikatsioonivõistluste alusel moodustatakse Eesti Vabariigi võistkond rahvusvahelisel keemiolümpiaadil (IChO, RKO). See on astmikpüramiidi tipp, kuhu jõuab vaid neli andekat noort inimest.

Erandkorras pääsevad järgmise aasta madalamasse vooru eelmise aasta kõrgema vooru osavõtjad (näiteks selle aasta riiklikku vooru eelmise aasta BChO-st osavõtjad). Abituuriumi jaoks on III voor suureks abiks ka ülikooli sisseastumisel.

Üleriigiline keemiaolümpiaad

1. Koolivoor

 • Avatud kõigi soovijate jaoks.
 • Osalevad 8.-12. klass.
 • Viiakse läbi haridusameti osakondade või koolide endi poolt.
 • Koolivooru ülesanded koostab ja olümpiaadi viib läbi koolikomisjon.
 • Koolivoor toimub vastavalt väljakujunenud tavadele novembris – detsembris.
 • Koolivooru tulemuste põhjal saadab kool oma esindajad piirkonnavoorule.

2. Piirkonnavoor

 • Osalevad 8.-12. klass.
 • Läbiviimist korraldab haridusministeeriumi osakond.
 • Ülesanded Teaduskooli poolt.
 • Abimaterjalidest võib kasutada metallide aktiivsuse rida, perioodilisus- ja lahustuvustabeleid.
 • Piirkonnavooru töid hindavad piirkonnakomisjonid ning selgitavad välja iga klassi parimad lahendajad. Tulemused vormistatakse protokollidena.
 • Piirkonnavooru tööd saadetakse Teaduskooli ja kontrollitakse üle olümpiaadi žürii poolt.
 • Osalejaid: üle 1000 inimese üle kogu vabariigi (2017. aastal 1198 õpilast)

3. Lõppvoor

 • Keemiaolümpiaadi lõppvoor 9.-12. klassi õpilastele toimub Tartus. Žüriil on õigus täiendavalt kutsuda lõppvooru lahtistel keemiaülesannete lahendamise võistlustel edukalt esinenuid ja 9. klassi piirkonnavooru võitjat. (9.klassi õpilased võistlevad koos 10. klassi õpilastega.)
 • Korraldab Teaduskool, organisaatorid: TÜ üliõpilased ja õppejõud, Teaduskooli esindajad, komisjoni esimees – Uno Mäeorg.
 • Lõppvoor koosneb teoreetilisest ja eksperimentaalsest osast. Esimesel päeval toimub 5 tundi kestev ülesannete lahendamine. Teisel päeval teevad 10 parimat igast klassist laboratoorse töö.
 • Lõppvooru tulemuste põhjal arvatakse iga gümnaasiumiklassi arvestuses parimat Eesti võistkonna kandidaatideks. Täiendava valikvõistluse tulemuste põhjal valitakse nende seast 6 parimat Eesti esinduseks Balti keemiaolümpiaadil (keemiaolümpiaadi žürii kinnitab Balti olümpiaadi Eesti võistkonna liikmeteks ainult need õpilased, kes on kindlalt otsustanud osaleda selle õppeaasta kõikidel järgnevatel keemiatreeningüritustel ja -olümpiaadidel).
 • Eesti võistkond koosneb 4 võistlejast. Võistkonna kandidaadid valitakse Balti keemiaolümpiaadil võistelnud 6 õpilase hulgast. Valikul on otsustavaks Balti olümpiaadi tulemused, kuid ligilähedaste tulemuste korral võetakse arvesse valikvõistluse tulemusi. Enne rahvusvahelist keemiaolümpiaadi tuleb võistkonna kandidaatidel täita kvalifikatsiooninorm.
 • Osalejaid: ~100 inimest

RKO

Eesmärgid:

 • Luua rahvusvahelisi keemiaalaseid kontakte
 • Stimuleerida õpilaste loomingulise ja iseseisva mõtlemise arengut keemia-alaste probleemide lahendamise teel.

Eestimaa RKO-l

Võistkonna moodustamiseks viiakse läbi koos naaberriikide Läti ja Leeduga Balti keemiaolümpiaad.

Balti keemiaolümpiaadile pääsemiseks valitakse kuus parimat valikvõistluste tulemuste põhjal.

Nii Balti keemiaolümpiaadil kui rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil võivad riigi võistkonna koosseisus osaleda ainult vastava riigi kodanikud, kelle vanus on alla 20 aasta ning kes ei ole kõrgkoolide õpilased.

Vastavalt RKO reeglitele korraldatakse potentsiaalsete RKO võistkonna liikmete jaoks õppesessioonid, mille kogupikkus ei tohi ületada 14 päeva (talve-, kevad- ja suvesessioon).

Ettevalmistus toimub rahvusvahelise keemiaolümpiaadi seaduste kohaselt korraldajariigi poolt koostatud kogumiku Praparatory Problems põhjal.

Valikvõistlused

Ülesanded põhinevad rahvusvahelise olümpiaadi temaatika valitud osadel (teatud punktid Preparatory Problems kogumikust).

Koosnevad kahest osast: teooria ja eksperiment.

Võistlustele eelneb vahetult kevadine õppesessioon, kus selgitatakse vastavateemalisi ülesandeid.

Kvalifikatsioonivõistlused

On mõeldud potentsiaalsete RKO võistkonnaliikmete intellektuaalse taseme vormis hoidmiseks.

Ülesanded põhinevad rahvusvahelise olümpiaadi temaatikal (Preparatory Problems kogumikust; eriti need teemad, millele ei ole jõutud kevadsessioonil tähelepanu pöörata).

Koosnevad kahest osast: teooria ja eksperiment.

Võistlustele eelneb suvesessioon, kus selgitatakse vastavateemalisi ülesandeid; kvalifikatsioonivõistluste läbiviimise aeg sõltub RKO toimumisajast (tavaliselt umbes 3 päeva enne RKO-d) ja ei ole sessiooniga vahetult seotud.

RKO võistkonda pääsemiseks tuleb koguda minimaalselt 50% kvalifikatsioonivõistluste punktisummast.

Muud üritused

 • Keemiaülesannete lahendamise lahtine võistlus
 • Viie kooli kohtumised
 • Tallinna kooliviktoriin
 • Eesti kooliviktoriin

Olümpiaadi ülesannete tekstid antakse igale võistlejale vastavalt tema soovile kas eesti või vene keeles. Muu žürii poolt edastatav info (sh ülesannete lahendused) on eestikeelne. Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel: www.teaduskool.ut.ee ja www.olunet.org. Tulemuste väljapanemisest olümpiaadide veebilehele teavitatakse meiling-listi: olympiaadid@lists.ut.ee kaudu.