65. Eesti keemiaolümpiaadi 10.-12. kl piirkonnavooru temaatika

27. jaanuaril 2018. a toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, mille 10.–12. klasside temaatika on järgmine:

10. klass

 • ainete valemite määramine elemendi protsendilise sisalduse põhjal1A
 • elavhõbeda keemia2, 3
 • hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand
 • ketoonid kui alkoholide oksüdeerumissaadused4A
 • külmumistemperatuuri arvutamine kasutades krüoskoopilist konstanti
 • lämmastikhappe reageerimine metallidega1B
 • metallide reageerimine veega5
 • molaalne kontsentratsioon
 • molekuli graafiline kujutis
 • oksüdatsiooniastmete määramine üldiselt6 ja orgaanilises ühendis7
 • redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine1C
 • summaarse valemi leidmine graafilise kujutise järgi
 • tiitrimisülesannete lahendamine

11.-12. klass

 • aminohapete aluselised ja happelised omadused8A
 • elektrofiilsed asendusreaktsioonid aromaatses tuumas1D, 8B
 • graafikutelt andmete lugemine
 • ideaalse gaasi olekuvõrrand
 • liitumine kaksiksidemele1E
 • peptiidside4B
 • reaktsiooni soojusefekt1F
 • summaarse valemi põhjal isomeeride joonistamine1G, 1H
 • tolueeni derivaatide redutseerimine ja oksüdeerimine
 1. Teaduskooli õppematerjalid
  1. V. Ivaništšev, H. Ers. Ülesanded valemite määramise kohta
  2. N. Nekrassova. Metallide reageerimine hapetega
  3. R. Pullerits. Redoksreaktsioonid
  4. K. Viht. Süsivesinikud: peatükk „Areenide reaktsioone“
  5. K. Viht. Süsivesinikud: peatükk „Alkeenide liitumisreaktsioonid“
  6. R. Pullerits. Keemilise reaktsiooni energeetiline efekt
  7. V. Ivaništšev, H. Ers, V. Sääsk. Brutovalemid ja isomeeride leidmine
  8. K. Viht. Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse, lk 13–14
 1. Chemicum: Mercury – an alien metal
 2. H. Karik, K. Truus. Elementide keemia. Ilo 2003, lk 330–339
 3. A. Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile. Avita 2002
  1. lk 139–141
  2. lk 220–226
 1. TaskuTark: metallide omadused
 2. R. Pullerits, M. Mölder. Keemiaülesannete lahendamine. Avita 2001, lk 109–112
 3. Ave Soekov. Süsiniku oksüdatsiooniastme määramine orgaanilistes ühendites
 4. A.-T. Talvik. Orgaaniline keemia. Tartu Ülikool 1996
  1. lk 374
  2. lk 201–206

65. Eesti keemiaolümpiaadi 8.-9. kl piirkonnavooru temaatika

27.  jaanuaril 2018. a toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, mille 8.–9. klasside temaatika on järgmine:

8. klass

 • graafikutelt andmete lugemine
 • keemilised ja füüsikalised nähtused
 • laborinõud1A
 • lahustuvus ja selle sõltuvus temperatuurist
 • liht- ja liitainete eristamine valemi põhjal
 • ohumärgid
 • oksüdatsiooniastme määramine2
 • pihussüsteemid3
 • reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine
 • segu massiprotsendiline koostis ja tihedus1B

9. klass

 • ainete struktuurivalemid4A, 5
 • anorgaaniliste aineklasside vahelised seosed1D, 4B
 • erisoojusmahtuvus6A
 • graafikutelt andmete lugemine
 • lahustumise soojusefekt6B
 • lahustuvustabeli kasutamine ja selles sisalduv info1E, 4C, 7
 • molaararvutus2, 4D
 • redoksreaktsioonid (oksüdeerija, redutseerija, poolreaktsioon)1C, 2, 3
 • vee (mööduv ja püsiv) karedus4E, 6C, 8, 9
 1. Teaduskooli õppematerjalid
  1. Koorits, K. Kestav. Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks I: laboratooriumis kasutatavad vahendid
  2. K. Kestav, D. Lavõgina, N. Nekrassova. Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks I: protsentarvutused
  3. R. Pullerits. Täiendavaid teemasid koolikeemiale I: redoksreaktsioonid
  4. N. Nekrassova. Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks: anorgaaniliste ainete klasside vahelised seosed
  5. K. Kestav, R. Pullerits. Molaararvutused reaktsioonivõrrandite järgi
 2. R. Pullerits, M. Mölder. Keemiaülesannete lahendamine. Avita 2001, lk 109-112
 3. M. Saar, N. Katt. Keemia õpik 8. kl. Maurus, Tallinn 2015 või T. Ivan. Keemia õpik 8. kl. Avita 2015
 4. M. Saar, N. Katt. Keemia õpik IX klassile.
  1. Maurus, Tallinn 2015: lk 46–52
  2. Maurus, Tallinn 2016: lk 40–44
  3. Maurus, Tallinn 2016: lk 34
  4. Maurus, Tallinn 2016: lk 58–79
  5. Maurus, Tallinn 2016: lk 45–46
 5. Soovi korral täiendavalt katsetamiseks ja uurimiseks: https://phet.colorado.edu/et/simulation/build-a-molecule
  Vabavara programmi ACD/ChemSketch kasutamine struktuurivalemite koostamiseks
 6. TaskuTark
  1. Soojushulk keha soojenemisel ja jahtumisel
  2. Soojusefekt
  3. Vee karedus
 7. Keemiaolümpiaadi juhendi lisa 1: tabelid
 8. http://mudelid.5dvision.ee/kare/
 9. H. Karik, K. Truus. Elementide keemia. Ilo, Tallinn, 2003: lk 96–98

Mida uut toob kaasa 65. Eesti keemiaolümpiaad?

Veebipõhine ettevalmistus

 • Sel aastal saavad huvilised osaleda lahtisel võistlusel ka põhiarvestuse väliselt Moodle’i keskkonnas.
 • Piirkonnavooru harjutusülesanded on virtuaalsed.
 • Ettevalmistumine rahvusvaheliseks keemiaolümpiaadiks muutub süstemaatilisemaks. Huvilised saavad Moodle’s igakuiselt lahendamiseks komplekti raskemaid ülesandeid.
 • Osa ettevalmistumisest on Balti keemiavõistlus.

Piirkonnavoor

Piirkonnavooru ülesannete esimesed versioonid on valmis. Žürii on suvel aktiivselt töötanud, kuid meid ootab veel siiski ees suur töö selle nimel, et:

 • igas klassis oleks 1 ülesanne, mis on eelmise aasta keemiaolümpiaadi vastava klassi piirkonnavooru mõne ülesande analoogiks,
 • igas klassis oleks 1 üks ülesanne, mis on selleks ajaks Teaduskoolis läbitud materjali peale,
 • temaatika lähtuks õppekavast.

Me ei saa lubada, et suudame kõik punktid täita kõikide komplektide ulatuses, aga anname endast parima.

Oluline muudatus on, et piirkondlik 9.–12. klasside paremusjärjestus moodustub esimese viie ülesande põhjal. Ehk piirkondades parandatakse ainult esimest viit ülesannet, mis on eelmise aastaga võrreldes lihtsamad. 9.–12. klasside komplektide kuues ülesanne on tunduvalt raskem ja mahukam ning seda parandab ja hindab ainult keemiaolümpiaadi žürii. Selle lahendamine on soovituslik (ja kohustuslik) neile, kes soovivad osaleda lõppvoorul.

Teaduskoolis on ilmunud uusi kursuseid ja vanu on uuendatud: http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused#3

Soovitame: Praktiline kodukeemia (uus), Orgaaniline keemia (uuendatud), Keemia alused: ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks (uus), Eureka Start (uus). Registreerimine kursustele toimub 20. septembrini. Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II on uuendatud nii, et ta vastaks rohkem olümpiaadi temaatikale. Kursustel osalemine gruppides on teretulnud.

Täpsemat infot eelmainitud info osas võite oodata Teaduskooli kodulehele, Õpetajate Lehes, keemiaõpetajate meililistis, siinses blogis ja olümpiaadi Facebooki lehel.

Keemiaolümpiaadi žürii soovib kõigile jõudu ja jaksu alanud õppeaastaks!

6th Baltic Chemistry Competition

Kutsume kõiki osalema keemiaülesannete lahendamise võistlusel 6th Baltic Chemistry Competition (BChC)!

2016. aastal osales BChC-l 90 õpilast 13 riigist, nende hulgas 11 eestlast. Toona saavutas Eesti parima tulemuse, milleks oli üldarvestuse 17. koht, Taido Purason Tõrva Gümnaasiumist. Üldarvestuse võitis Rumeenia noormees Paul Haidu-Gerea.

BChC-l lahendatakse ülesandeid veebipõhiselt 2 voorus – oktoober-november ja jaanuar-veebruar. Vastusteni jõudmisel on lubatud kasutada abivahendeid. Registreerimine on avatud 1. oktoobrini. Osalemiseks:

 1. loo kasutaja eduspace keskkonnas (https://eduspace.lv/login/signup.php?lang=en)
 2. registreeru BChC kursusele (https://eduspace.lv/course/index.php?categoryid=1806)

Komplekti viimane ülesanne on orgaanilise keemia valdkonnast ning selleks, et struktuuride joonistamine lihtsam oleks ja ühilduks eduspace keskkonnaga, on juhised vastava tarkvara installeerimiseks siin.

Küsimuste korral kirjutada Eesti keemiaolümpiaadile (olunet@gmail.com).

Ülesandeid ettevalmistumiseks piirkonnavooruks

Hea tulemuse saavutamine piirkonnavoorul algab põhjalikust ettevalmistusest.

Lisaks viidetele toetavad sel aastal ettevalmistumist valitud harjutusülesanded. Pakutud ülesannete läbi lahendamine on üks sammudest eduka esinemiseni olümpiaadil, sest eelmiste aastate ülesanded annavad hea aimduse piirkonnavooru ülesannete keerukusest, õpetavad lahendama tüüpülesandeid ja annavad mitmekülgse ettevalmistuse. Olümpiaadiülesanded ei sarnane kooli omadele, mistõttu on harjutusülesanded eriti sobilikud silmaringi laiendamiseks ja lahendamise kui oskuse treenimiseks (ning niisama nautimiseks).

Juhime tähelepanu, et harjutusülesanded on antud oma algsel kujul. Seetõttu ei ühti nad ideaalselt selle aasta temaatikaga ja katavad rohkemaid teemasid, kuid kui raske õppustel, siis kerge lahingus! Üksikud teemad vastavad veel vanale õppekavale ning soovitame need jätta tähelepanuta, näiteks 8. klassi ülesannetest küsimused lahustuvuse kohta. Rõhutame, et eesootaval olümpiaadil on õppekavaväliste mõistete arv minimaalne ning võõrad terminid on vajadusel lahti seletatud. Ülesannete koostamisel on žürii lähtunud kehtivast õppekavast ning pööranud tähelepanu ülesannete ja uuendatud Teaduskooli õppematerjalide vastavusele.

Ülesannetega saab tutvuda siin.

Mõnusat lahendamist!