2009.-2010. õppeaasta lõppvooru temaatika

12.-13. märtsil 2009. a. toimuva 57. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine:

9. klass

Tüvenumbrid. Ioniitide kasutamine vee puhastamisel. Pihussüsteemid. Raud ja raua ühendid. Orgaaniliste ühendite põhiklassid. Süsivesinike põlemine, orgaanilise molekuli brutovalemi leidmine.

10. klass

Lahuse kontsentratsioon ja lahustuvuskorrutis. Räni ühendite keemia. Soolade hüdrolüüs. Boori ühendid ja nende reaktsioonid. Termokeemia [1a]. Gaaside segu kvantitatiivne analüüs [1b].

Loe edasi

Põhikooli keemiaõpetajate täiendkoolitus

Tartu Ülikooli Keemia Instituut ja Teaduskool korraldavad 23.-24. märtsil Chemicumis (Ravila 14a, Tartu) täiendkoolituse põhikooli keemiaõpetajatele.

Täiendkoolitus on mõeldud neile õpetajatele, kes soovivad arendada ülesannete lahendamise ja praktilise töö oskusi. Pakutakse uudseid ideid praktikumide läbiviimiseks. Arutatakse peamisi probleeme, mis tekkisid õpilastel piirkonnavooru ülesannete lahendamisel.  Koolituse maht: 17 akadeemilist tundi

Koolituse läbinutel väljastatakse  TÜ AÜ koolitusprogrammi tunnistus.

Koolituse tasu on 400 krooni.

Maksimaalne osavõtjate arv on 30.

Täpsem info, kava ning registreerumine Teaduskooli kodulehel.

Registreerumine toimub 18. märtsini või kuni kohti jätkub.

2009.-2010. õ.a keemiaolümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale kutsutud

30. jaanuaril 2010. a toimunud piirkonnavooru ja 7. novembril 2009. a. toimunud keemia lahtise võistluse tulemuste põhjal üle-eestilisele keemiaolümpiaadile 12.-13 märtsil 2010. a. Tartus  kutsutute nimekirjad on selgunud. Selgitati välja ka edukalt esinenud 8. klassi õpilased, kes on oodatud huvipäevale Tartusse 9. aprillil 2010. a.

LVII, 2009–2010
pdf Lõppvooru ja huvipäevale kutsutute nimekirjad

Lõppvooru temaatika avaldatakse selle nädala lõpus. Lõppvooru ajakava ilmub märtsi alguses.

Teaduskooli keemia ülemastme sessioon – kava ja registreerumine

TÜ Teaduskool ja Keemia Instituut korraldavad Tartus 22.–23. jaanuar 2010. a. keemia ülemastme avatud õppesessiooni. Kogunemine on reedel 22. jaanuaril  kell 10.45 TÜ Chemicumi fuajeesse, Ravila 14A;  õppetöö algus kell 11.00.

Sessioon on mõeldud Teaduskooli keemia ülemastme õpilastele. Kutsutute nimekirja leiate varasemast teadaandest. Teaduskool kannab žürii poolt kutsutud õpilaste majutus- ja toitlustuskulud.

Oodatud on ka teised huvilised (palume registreeruda õppesessioonile!), kelle lähetuskulud palume tasuda lähetajal.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Loe edasi

Teaduskooli keemia ülemastme sessioon

TÜ Teaduskool ja Keemia Instituut korraldavad Tartus 22.–23. jaanuar 2010. a. keemia ülemastme avatud õppesessiooni.

Kogunemine on reedel 22. jaanuaril  kell 10.45 TÜ Chemicumi fuajeesse, Ravila 14A;  õppetöö algus kell 11.00.

Eelmise õppeaasta keemiaolümpiaadi lõppvooru ja/või sügisese lahtise võistluse tulemuste põhjal sessioonile kutsutud õpilaste nimekiri on toodud allpool. Ülemastme õppetöö aluseks on rahvusvahelise keemiaolümpiaadi programm. Selle programmi järgi toimub Eesti võistkondade ettevalmistamine rahvusvahelisteks olümpiaadideks ja võistlusteks. Õppetöö toimub kahes rühmas: 9-10 klass ja 11-12 klass. Mõlemal rühmal on praktiline töö: tiitrimine (noorem rühm) ja orgaaniline süntees (vanem rühm).

Loe edasi

2009.-2010. õppeaasta keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

30. jaanuaril 2010.a. toimuva 57. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta).

8. klass

Aine lahustuvus. Keemialaboris kasutatavad katsevahendid1a. Molekuli summaarse valemi leidmine tasapinnalise struktuurivalemi põhjal; täielik põlemine. Segu lahutamine koostisosadeks. Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Aatomi ehitus.

9. klass

Hapnik (saamine, omadused)2; kaltsium ja kaltsiumi ühendid. Toiteväärtus3, aine protsendiline sisaldus. Tuntumate soolade triviaal- ja süstemaatilised nimetused. Süsiniku anorgaanilised ühendid. Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi ühe lähteaine ülehulga arvestamisega4a. Lahuse pH hindamine, neutralisatsioonireaktsioon.

10. klass

Molaarne kontsentratsioon; ühikute teisendamine. Raud ja raua ühendid. Redoks-reaktsioonide tasakaalustamine. Elektronegatiivsuse muutumine perioodilisustabelis. Halogeenid ja nende ühendid2. Sulami protsendilise koostise leidmine4b.

11. klass

Molaarne kontsentratsioon. Leelismuldmetallid ja nende ühendid; lahustuvus. Lämmastiku ühendite keemilised omadused. Alkeenide reaktsioonid; glükoolid; nukleofiilne asendusreaktsioon. Aine värvus ja struktuur5. R,S-isomeeria ja cis-trans(Z,E)-isomeeria tsüklilistes ühendites; asendusrühmade vanemus6.

12. klass

Rauaühendite keemia. Radikaalreaktsioonide mehhanism1b. Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas1b,1c. Jodomeetriline tiitrimine; küllastumata rasvhapped. Karbiidid ja karbiidide keemilised omadused7.

1Õppevahendid Teaduskooli õpilastele      www.teaduskool.ut.ee/507
1aA. Koorits, Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks. Laboratooriumis kasutatavad vahendid. 19 lk.
1bH. Timotheus, Täiendavaid teemasid koolikeemiale II. Süsivesinikud. Tartu, 2007, 9 lk.
1cH. Timotheus, Täiendavaid teemasid koolikeemiale III. Aromaatsus. Tartu, 2008, 5 lk.
2100+ Katset keemias. I osa                  video.ut.ee/keemiavideod
3Kilokalorid pakenditel – kas info on petlik? Horisont, nr. 6, 2009.      www.horisont.ee/node/1273
4R. Pullerits, M. Mõlder, Keemiaülesannete lahendamine. Avita, Tallinn, 2000, 240 lk.
4aIV. peatükk: E.4. Saadusainete hulkade (koguste) leidmine mõlema lähteaine hulga (koguse) järgi, lk 173.
4bV. peatükk: B. Lähteainete koguste leidmine ühise saadusaine koguse järgi, lk. 200.
5H. Timotheus, Praktiline keemia. 5. ptk.: Veel värvainetest. Avita, 1999, 288 lk.
6A.T. Talvik, Orgaaniline keemia. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1996, 560 lk.
7Wikipedia            (Carbide)                     en.wikipedia.org

Lisainfo: Jaak Nerut (jaak.nerut@ut.ee)