Teaduskooli keemia ülemastme sessioon

TÜ Teaduskool ja Keemia Instituut korraldavad Tartus 9.–10. jaanuar 2011. a. keemia ülemastme avatud õppesessiooni.

Kogunemine on pühapäeval 9. jaanuaril  kell 10.45 TÜ Chemicumi fuajeesse, Ravila 14A;  õppetöö algus kell 11.00.

Eelmise õppeaasta keemiaolümpiaadi lõppvooru ja/või sügisese lahtise võistluse tulemuste põhjal sessioonile kutsutud õpilaste nimekiri on toodud allpool. Ülemastme õppetöö aluseks on rahvusvahelise keemiaolümpiaadi programm. Selle programmi järgi toimub Eesti võistkondade ettevalmistamine rahvusvahelisteks olümpiaadideks ja võistlusteks. Õppetöö toimub kahes rühma: 9-10 klass ja 11-12 klass. Mõlemal rühmal on praktiline töö: tiitrimine (noorem rühm) ja orgaaniline süntees (vanem rühm).  Loe edasi

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

22. jaanuaril 2011.a. toimuva 58. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta).

8. klass

Ühikute teisendamine; tüvenumbrid. Aatomi ehitus ja perioodilisuse süsteem. Oksüdatsiooniastme määramine ühendis. Ühendi massi- ja aatomprotsendiline sisaldus. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamine, aine massi jäävuse seadus. Soola lahustuvuse sõltuvus temperatuurist.

9. klass

Aineklasside vahelised reaktsioonid; vesiniksoolad. Aine valemi leidmine empiirilise valemi põhjal; aine massi jäävuse seadus. NPK-väetised; väetise koostise avaldamine oksiidide kaudu. Leelis- ja leelismuldmetallid ning nende ühendid. Struktuurivalem ja summaarne valem. Arvutused reaktsioonivõrrandi põhjal; lahuse protsendiline koostis ja tihedus.

10. klass

Kristallhüdraadid. Veresuhkru sisalduse leidmine; diabeet. Pürotehniliste segude valmistamine, kasutades vase ja liitiumi soolasid. Lahuse molaarne kontsentratsioon; tagasitiitrimine. Apatiidid looduses ja elusorganismides. Väävli redoksreaktsioonid.

11. klass

Isomeeria ja kiraalsus. Arvutused kristallhüdraatidega. Küllastamata ühendid ja nende reaktsioonid halogeenidega; orgaanilise ühendi valemi leidmine. Aine massi jäävuse seadus. Raua redoksreaktsioonid; redokstiitrimine. Räni ühendite keemia.

12. klass

Toatemperatuuril vedelad metallid ja sulamid; metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida ja füüsikalised omadused. Korrosioon. Väärisgaaside keemia. Aminohapped (konkreetsete aminohapete valemite teadmist ei eeldata) ja proteiinid. Metallide reageerimine veega. Lihtsamate anorgaaniliste reagentide kasutamime orgaanilises sünteesis: oksüdeerimine, redutseerimine, neutralisatsioon ja hüdrolüüs.